Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Corque, J. Wethlij

Broekestraat 32 (geen bezoekadres)

5912 PD Venlo (NL)

Telefoonnummer: 06-81910206

E-mailadres: info@corque.nl

Website: www.corque.nl

KvK-nummer: 53856732

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten met inachtneming dat de weergave van kleuren op beeldschermen kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van het product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Kurk is een natuurproduct, kleur- en structuurverschillen zijn een typisch kenmerk van kurk en kunnen redelijkerwijs voorkomen.

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering en betaling door consument bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden (indien deze niet voor de overeenkomst zijn gezien via de bestelprocedure) waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de producten op de juiste wijze zijn geretourneerd.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties en in opdracht van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

b) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties en in opdracht van de consument;

c) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien prijzen exclusief BTW worden genoemd zal dit duidelijk worden aangegeven.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen in overleg met de consument. Indien de consument hiermee instemt gelden de normale leveringsvoorwaarden.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover dat is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Procedure van klachtenafhandeling is te vinden onder de aanvullende voorwaarden, artikel 8.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur na ontvangst van het product duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden bij ondernemer, gegevens bevinden zich onder artikel 2 van de algemene voorwaarden.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende Voorwaarden van Corque.nl gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53856732.

 

Artikel 1 – Aanvullende begripsbepaling

1.1 Onder Corque wordt in deze voorwaarden verstaan: de onderneming Corque, haar webwinkel Corque.nl en elk ander verkoopkanaal van Corque.

1.2 Onder "Afnemer" wordt in deze aanvullende voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Corque dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Corque een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder “website” of “webwinkel” wordt in deze voorwaarden verstaan de goederen en diensten die worden aangeboden onder het domein: http://www.corque.nl

1.4 Onder “de wet” wordt in deze voorwaarden verstaan: de relevante en toepasbare Nederlandse (formele) wetgeving en wettelijke regelgeving en / of jurisprudentie ter zake dienend.

Artikel 2 – Reikwijdte voorwaarden

2.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Van deze aanvullende voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken, binnen de grenzen door de Wet daaraan gesteld.

2.3 Afwijkingen door Corque ten gunste van de Afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Corque deze voorwaarden in het verleden versoepeld zou hebben toepast.

Artikel 3 - Leverprocedure

3.1 Alle artikelen zijn gemiddeld binnen twee (2) tot maximaal tien (10) werkdagen vanaf het moment van ingang van betaling bij Corque leverbaar, zoals dient te worden bevestigd door de communicatie tussen Corque en de Afnemer.

De exacte levertijd is verder afhankelijk van de beschikbaarheid van de Afnemer, de stand van de actuele voorraad en de aard van het bestelde artikel, alsmede de logistieke planning.

De Afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail en wordt primair via dit medium op de hoogte gehouden van de status van een order. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de Afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt in principe door Corque aangehouden tenzij anders overeengekomen.

3.2 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat Afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

3.3 Levering geschiedt door TNT post en onder de door TNT opgestelde voorwaarden.

3.4 Een eventueel openstaand factuurbedrag, bijvoorbeeld bij aflevering onder rembours, moet in zijn geheel door de klant worden voldaan op het moment van aflevering aan de deur, bij voorkeur met PIN.

Artikel 4 – Aanvullende prijsinformatie

4.1 Schrijf, druk en zetfouten in advertenties of prijsopgaven kunnen Corque niet binden, zelfs niet na bevestiging jegens Afnemer, dit alles overeenkomstig de eisen en grenzen daaraan door de Wet verbonden.

4.2 Genoemde prijzen gelden voor het artikel zoals omschreven en afgebeeld, maar zonder toebehoren of (afgebeelde) decoratie, tenzij nadrukkelijk anders opgegeven. Afgebeelde foto’s kunnen enigszins afwijken in kleur en vorm van het daadwerkelijke product.

4.3 Eventuele prijsverlagingen en aanbiedingen worden niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.

 

Artikel 5 – Betaalmogelijkheden en betalingsverplichtingen

5.1 Betaling dient te geschieden:

A. Op een van de voorgeschreven wijzen van betaling via het webwinkel portaal, onder meer door betaling per iDEAL.

B. Middels vooruitbetaling van het volledige bedrag inclusief verzendkosten op de door Corque aangegeven bank- of girorekening.

Rekeninggegevens:

Rekeningnummer 59 08 95 559

ten name van Corque , ABN/AMRO te Venlo

 

C. Op het moment van aflevering aan huis (levering onder rembours), het complete factuurbedrag bij voorkeur met PIN, te voldoen aan de bezorger van TNT. Voor een rembourslevering gelden verzendkosten van 15 euro die ten tijde van de bestelling onder verzendkosten zal staan vermeld.

5.2 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

5.3 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke Afnemer tegen Corque meent te kunnen inroepen, geeft Afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

5.4 De vordering van Corque op Afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van Afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan Afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surseance van betaling of het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

5.5 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 5.4 omschreven, is Corque gerechtigd de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Afnemer te worden.

5.6 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Corque gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

 

Artikel 6 – Aanvullingen op en wijzigen van een geplaatste order

6.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Corque slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

6.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Corque geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

6.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Corque als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 7 - Persoonsgegevens

7.1 De persoonsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Corque. Gevoelige gegevens waaronder betaalinformatie worden verzonden via een beveiligde verbinding of betaal server. Deze gegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor een adequate verwerking van de order van Afnemer.

7.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Corque. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.

7.3 Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt ten behoeve van promotie of reclamedoeleinden - tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de Afnemer – noch zullen zij ter beschikking worden gesteld aan derden.

Artikel 8 – Afhandeling van Klachten

8.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

8.2 Schriftelijke klachten zullen terstond in behandeling worden genomen. Afnemer dient zich als consument voor een beroep op dit klachtrecht per e-mail te wenden tot Corque via het e-mailadres info@corque.nl of het contactformulier op de site, al dan niet ondersteund door een telefonische toelichting.

Gevraagde bescheiden of aanvullende informatie zoals foto’s ter beoordeling van de klacht zullen op aanvraag door Afnemer worden verstrekt.

8.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Corque redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt, komt daarmee te vervallen.

8.4 Corque levert hoofdzakelijk kurkproducten die onderling enigszins kunnen afwijken omdat het een natuurproduct is. De gebruikelijke originele kenmerken kurk zijn na te lezen onder de FAQ op de website van Corque.nl

8.5 Indien de klachten van Afnemer gegrond zijn, zal Corque na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van product van dezelfde of vergelijkbare soort. Indien dit niet mogelijk is zal Corque binnen 30 dagen nadat de klacht gegrond is verklaard het aankoopbedrag terugstorten. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Corque overdragen.

 

Artikel 9 – Aanvullende bepalingen ten aanzien van de zichttermijn / retourzendingen

9.1 De eventuele kosten voor retourzendingen van een conform opgaaf geleverd artikel blijven voor rekening van de Afnemer. Retourzendingen geschieden binnen 14 dagen en daarmee voor rekening en risico van Afnemer.

9.2 Corque is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

9.3 Het herroepingsrecht is eveneens van toepassing indien Afnemer retourzendingen van incomplete of door hem beschadigde artikelen verlangt. Corque behoudt zich in het voorkomende geval echter het recht voor na ontvangst van een dergelijke retourzending de vergoeding evenredig te verminderen.

Artikel 10 - Communicatie

10.1 De inhoud van de sites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Corque op internet en via andere media is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Corque kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Corque is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Corque.

10.2 Niets van de sites van Corque mag door derden zonder toestemming van Corque gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Corque

Artikel 11 - Verkrijgbaarheid voorwaarden

Deze algemene en aanvullende voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Corque via het e-mail adres: info@corque.nl en te downloaden als PDF.

© 2019 - 2024 Corque | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel